Organizacja społeczna będąca osobą prawną zawsze dysponuje zdolnością administracyjnoprawną (art. 29 w związku z art. 30 § 1 k.p.a.). Jeśli zaś nie ma przymiotu osoby prawnej, zdolność administracyjnoprawną ogólną uzyskuje na podstawie art. 29 w związku z art. 30 § 1 k.p.a. in fine. Zdolność taką mogą jej nadawać przepisy prawa administracyjnego, wiążąc z organizacją społeczną określone prawa czy obowiązki o charakterze publicznym, o których organ administracji orzeka w formie decyzji. Organizacje społeczne mogą występować w postępowaniu administracyjnym w trzech różnych rolach: po pierwsze – jako strona postępowania, o ile dysponują własnym interesem prawnym; po wtóre – jako uczestnik na prawach strony; po trzecie – jako uczestnik postępowania. Ta różnorodność ról procesowych nie ma jednak wpływu na kwestię ustalenia treści samego pojęcia „organizacja społeczna” oraz zdolność administracyjnoprawną. Natomiast będzie się ona wiązać z zagadnieniem legitymacji (interesu prawnego) oraz z zakresem uprawnień procesowych organizacji.

W sferze ogólnego postępowania administracyjnego pojęcie „organizacja społeczna” powinno być wykładane

Zgodnie z normatywnym jego określeniem zawartym w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a., zgodnie z którym będą to „organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne (J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 256). Przepisy procesowe nie rozstrzygają jednak, jakie znamiona decydują o uznaniu określonego podmiotu za organizację społeczną. Pewną wskazówkę mogą stanowić postanowienia art. 64 § 2 k.p.c., przyznającego zdolność sądową organizacjom adwokat Poznań społecznym dopuszczonym do działania na podstawie obowiązujących przepisów. W literaturze podnosi się, iż oznacza to, że po pierwsze – istnienie organizacji społecznej musi opierać się wprost na ustawie lub przepisach wydanych na podstawie ustawy, adwokat Poznań albo przynajmniej powinno wynikać z takich przepisów, po drugie – organizacja prowadzi działalność (polityczną, społeczną, gospodarczą, kulturalną) na terenie całego kraju lub jego części, po trzecie – organizacja ma pewną samodzielność, pozwalającą jej na dokonywanie we własnym imieniu czynności prawnych, z których mogą wynikać roszczenia dla niej lub w stosunku do niej (M. Sychowicz (w:) Komentarz do k.p.c…., red. K. Piasecki, s. 258). Zatem można wskazać przynajmniej dwie istotne cechy pozwalające na kancelaria Poznaniu wyróżnienie organizacji społecznych, tj. legalność działania oraz samodzielność.

W doktrynie prawa administracyjnego brak jednolitości poglądów w kwestii tego pojęcia.

Jako istotną cechę wskazywano pozostawanie tego typu jednostek poza strukturą aparatu państwowego (Tak W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie…, s. 63; J. Starościak, Problemy współczesnej…, s. 112). Zdaniem np. E. Smoktunowicza termin ten obejmuje „wszelkie trwałe zrzeszenia osób fizycznych, a także prawnych, tzn. takie grupy tych podmiotów, które związane są wspólnym celem i stałą więzią organizacyjną, nie wchodzące w skład aparatu państwowego i nie będące zarazem spółkami kancelaria Poznaniu prywatnymi. Od tych ostatnich odróżnia je dążenie do ochrony także interesu społecznego, a nie tylko interesu swoich członków” (E. Smoktunowicz, Ku prawu organizacji społecznych…, s. 297). Na podstawie tej definicji można przyjąć trzy następne cechy organizacji społecznych: trwały charakter zrzeszenia, wspólność celu oraz stałą więź organizacyjną. B. Jaworska-Dębska (B. Jaworska-Dębska, Pozycja organizacji społecznych…, z. 11, s. 57) wyodrębnia pewne wymogi podstawowe, czyli takie, które muszą być bez wyjątków spełnione przez wszystkie organizacje społeczne oraz wymogi pomocnicze. Do adwokat Poznań grupy pierwszej zalicza: trwały cel o charakterze społecznym, obowiązek opierania swej działalności na podstawie prawnej, uznanie przez państwo, związanie normami organizacyjnymi członków, obowiązek realizacji celów statutowych. Wymogami pomocniczymi są natomiast dobrowolność i niezarobkowy charakter. W świetle przedstawionych poglądów można ustalić następujący zespół cech pozwalających prawnik Poznań radca prawny na zakwalifikowanie określonych jednostek do kategorii organizacji społecznych: istnienie substratu osobowego, legalność organizacji społecznej, trwałość celu oraz funkcjonowanie poza strukturą aparatu państwowego (szerzej – komentarz do art. 31).

Na podstawie kryterium podstawy prawnej działania można wyróżnić stowarzyszenia oraz organizacje działające na podstawie przepisów szczególnych adwokat Poznań

Na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. działają stowarzyszenia (zwane wcześniej „zarejestrowanymi”) oraz stowarzyszenia zwykłe (nieposiadające osobowości prawnej). (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenia prawnik Poznań radca prawny są zrzeszeniami osób fizycznych o charakterze dobrowolnym, samorządnym, trwałym, o celach niezarobkowych. Wśród zrzeszeń działających na zasadach szczególnych można wyróżnić następujące grupy (E. Smoktunowicz (w:) System prawa administracyjnego…, t. IV, s. 42 i n.): organizacje zbliżone do stowarzyszeń (np. organizacje studenckie – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), organizacje działające w wojsku (ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), ochotnicze straże pożarne (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), organizacje zbliżone do spółek prawa cywilnego (np. spółki wodne, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019; spółki dla zagospodarowania kancelaria Poznaniu wspólnot gruntowych – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.). Organizacja społeczna będzie wyposażona w zdolność administracyjnoprawną na mocy przepisów prawa administracyjnego, jeśli przepisy tego prawa wiążą z nią określone prawa i obowiązki publiczne.

Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, pojawia się również w postępowaniu administracyjnym problem zdolności administracyjnoprawnej

Adwokat Poznań różnego rodzaju „komitetów” bądź to o charakterze stałym (komitety domowe, blokowe, komitety rodzicielskie itp.), bądź powołanych do realizacji określonych celów (komitety budowy pomników, szkół, wodociągów itp.). (Na przykład w wyroku z dnia 3 listopada 1987 r., IV SA 716/87, NSA nie uznał za organizację społeczną Społecznego Komitetu Garaży). Jest bowiem wątpliwe, czy komitety takie są organizacjami społecznymi, czy też są one organami szerszego kręgu osób, który je powołał do życia i sam jest organizacją społeczną (M. Sychowicz (w:) Komentarz do k.p.c…., red. K. Piasecki, s. 260). Wątpliwości te wiążą się z brakiem przepisów prawa, prawnik Poznań radca prawny które jednoznacznie pozwoliłyby uznać powyższe komitety za organizację społeczną (W. Chróścielewski (w:) W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne…, s. 92). Nie budzi natomiast wątpliwości, że nie posiadają podmiotowości administracyjnoprawnej takie jednostki jak „ogół rolników” danej wsi czy „ogół mieszkańców” danej miejscowości (wyr. NSA z dnia 27 maja 1988 r., IV SA 164/88, Gospodarka – Administracja Państwowa 1988, nr 19, s. 41).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *