Każdą z umów o pracę można rozwiązać w drodze porozumienia stron oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia Za wypowiedzeniem może zostać rozwiązana wyłącznie umowa na czas nieokreślony, okres próbny oraz wyjątkowo, po spełnieniu warunków zawartych w art. 33 k.p., umowa na czas określony (zob. komentarz do art. 331 k.p.). Natomiast umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy może być wypowiedziana tylko w razie upadłości lub likwidacji prawo gospodarcze Poznań pracodawcy (art. 411 § 2 k.p.) – patrz komentarz do art. 32 pkt 1. Przy umowach terminowych strony określają czas ich trwania. Rozwiązanie tych umów następuje albo przed upływem czasu, na jaki strony umowę zawarły, bądź z chwilą wykonania określonej pracy (wyr. SN z 18.11.1977 r., I PRN 133/77, Sł. Prac. 1978/2/34). Natomiast nie adwokat prawnik radca prawny może oznaczać rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony przed upływem czasu, na który była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.), zaprzestanie wypłacania jednego ze składników wynagrodzenia (por. wyr. SN z 11.06.1997 r., I PKN 146/97, OSNAPiUS 1998/10/293). Innym sposobem dążenia do ustania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za trzydniowym uprzedzeniem. Ustanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę (patrz komentarz do art. 48 k.p.). Sposób rozwiązania umowy o pracę winien być uwidoczniony w świadectwie pracy zgodnie z art. 97 § 2 k.p.

Sąd pracy nie może zmienić sposobu rozwiązania umowy o pracę, gdyż

prawo pracy nie przewiduje możliwości orzeczenia przez sąd w adwokat prawnik radca prawny sposób prawotwórczy przekształcenia jednego ze sposobów rozwiązania umowy o pracę w inny. Mogą to jedynie uczynić strony w drodze ugody (por. wyr. SN z 26.03.1998 r., I PKN, OSNAPiUS 1999/6/201). Oświadczenia stron w tym zakresie winny być złożone prawo gospodarcze Poznań jednoznacznie i nie mogą budzić wątpliwości, co do zamiaru osiągnięcia celu (uzasadnienie wyr. SN z 09.02.1999 r., I PKN 563/98, OSNAPiUS 2000/5/224). Wcześniej przyjęto, że dopuszczalne jest zawarcie ugody sądowej, na mocy której strony przekształcają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia bez zmiany daty rozwiązania umowy, jeżeli o prawo pracy Poznań świadczenie pracodawcy o wcześniejszym rozwiązaniu tej umowy zostało skutecznie odwołane, a zawarcie ugody nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i słusznym interesem stron (zob. uchw. (7) SN z 17.10.1986 r., III PZP 60/86, OSN 1987/5-6/67).

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron należy do najmniej konfliktowych sposobów ustania stosunku pracy.

Pozwala uwzględnić interesy obu podmiotów. Polega na zgodnym oświadczeniu woli stron (porozumieniu) o rozwiązaniu istniejącego stosunku pracy. Kodeks pracy nie reguluje ani treści, ani formy porozumienia. Stąd koniecznym jest stosowanie prawo gospodarcze Poznań przepisów Kodeksu cywilnego dotyczącego zawarcia umowy między stronami (art. 66 k.c. w związku z art. 300 k.p.), albowiem porozumienie uznać należy za umowę (zob. wyr. SN z 4.10.2000 r., I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002/9/211). Propozycję adwokat prawnik radca prawny zawarcia porozumienia traktuje się jako ofertę zgodnie z art. 66 § 1 k.c. Porozumienie dochodzi do skutku, gdy jedna ze stron przyjmuje ofertę rozwiązania stosunku pracy złożoną przez partnera. Nie ma tu istotnego znaczenia, która ze stron stosunku pracy z taką ofertą prawo pracy Poznań wystąpiła. Jeżeli strona nie oznaczyła w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać w sytuacji, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (zob. art. 66 i 661 k.c.).

Ustawa nie określa skutków prawnych nieprzyjęcia przez pracodawcę oferty pracownika.

Brak odpowiedzi ze strony pracodawcy (milczenie) uznać należy za brak zgody na propozycję pracownika rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Wystąpienie którejkolwiek ze stron z ofertą i nieprzyjęcie jej przez drugą stronę nie może być jednak traktowane jako wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że z treści wynika, że wolą podmiotu zatrudnionego jest wypowiedzenie umowy o pracę prawo gospodarcze Poznań w przypadku niedojścia do porozumienia w kwestii rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Kodeks pracy nie reguluje formy, w jakiej oferta winna być sporządzona. W konsekwencji dopuszczalnym jest złożenie oferty między stronami zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej (art. 60 k.c.) przy zastosowaniu elektronicznego czy tradycyjnego sposobu przekazu (art. 61 k.c.). Nie ma przeszkód, by treść porozumienia w kwestii ustania stosunku pracy była rozszerzana o dodatkowe porozumienia. Nie mogą być one jednak mniej korzystne niż przepisy prawa pracy (art. 18 § 2 k.p.). Istota rozwiązania umowy o pracę na podstawie wzajemnego porozumienia stron sprowadza się bowiem do tego, że zgodną wolą stron objęty jest nie tylko sposób rozwiązania umowy, lecz prawo pracy Poznań także inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania, i to w sposób odmienny od unormowanego Kodeksem pracy. Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia (wyr. SN z 27.11.1975 r., I PRN 35/75, PiZS 1977/1-2/67). Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę w wypadku wzajemnego porozumienia pracownika i pracodawcy jest skuteczne tylko wówczas, gdy obie strony wyrażą na nie zgodę. Uzależnienie przez pracodawcę zgody na takie rozwiązanie od prawo gospodarcze Poznań spełnienia warunku w postaci rozliczenia się przez pracownika z powierzonego mu mienia oznacza, iż zgoda na natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę nie została przez pracodawcę wyrażona. Oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy musi być jednoznaczne, toteż domaganie się przez pracownika natychmiastowego rozwiązania z nim stosunku pracy nie przekształca się samo przez się w jego wypowiedzenie tylko z tej przyczyny, że pracodawca nie wyraził zgody na jego natychmiastowe ustanie (wyr. SN z 05.04.1974 r., II PR 46/74 OSPiKA 1974/10/206).

W przypadku, gdy strony w drodze porozumienia ustaliły datę i sposób rozwiązania umowy o pracę

Przesunięcie przez pracodawcę na prośbę pracownika tylko samej prawo gospodarcze Poznań daty rozwiązania umowy nie niweczy ustalonego trybu rozwiązania umowy, jeżeli z okoliczności sprawy nie wynika nic innego (wyr. SN z 01.08.1990 r., I PR 258/90, OSN 1991/8-9/114). Nieokreślenie – choćby dorozumiane – w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje (podobnie jak przy zawarciu umowy o pracę – art. 26 k.p.) rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia (wyr. SN z 11.01.2001 r., I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002/18/432). Jednakże ustalenie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie wyklucza możliwości rozwiązania tej umowy przed oznaczonym terminem w razie powstania warunków do prawo pracy Poznań niezwłocznego jej rozwiązania przez pracodawcę (art. 52 i art. 53 k.p.) lub przez pracownika (art. 55 k.p.). (Wyr. SN z 15.12.2000 r., I PKN 162/00, OSNAPiUS 2002/17/405).

Nie jest wykluczone rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym

Ponieważ brak jest regulacji dotyczących sposobu zawarcia tej umowy i jej treści uzasadnionym wydaje się sięgnięcie do przepisów kodeksu cywilnego przez zastosowanie art. 300 k.p. Zdaniem Sadu Najwyższego, żaden przepis prawa pracy nie reguluje możliwości zastrzeżenia warunku do porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, ale żaden przepis prawa pracy nie wyłącza możliwości zastrzegania prawo pracy Poznań warunku takiej czynności. Nie można przyjąć, aby zastrzeżenie warunku dla takiego porozumienia było wyłączone przez właściwości tej czynności, czy zasady prawa pracy, adwokat prawnik radca prawny względnie przez zasady współżycia społecznego. Istotnym jest jednak, by zastrzeżenie warunku było określone w sposób jednoznaczny, zarówno co do sposobu w jaki nastąpi, jak i do prawo gospodarcze Poznań daty rozwiązania umowy o pracę. Wprawdzie nie można sformułować żadnej generalnej zasady co do tego, czy rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może być uzależnione od warunku, jednakże może być to uzależnione od rodzaju tego warunku i sposobu jego sformułowania. Elementy te winny być oceniane przez pryzmat łączącej strony umowy o pracę. Wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie powołania o odwołanie ze stanowiska nie oznacza oferty rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. (wyr. SN z 09.02.2000 r., I PKN 524/99, OSNAPiUS 2001/13/435).

Pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron, nie może prawo pracy Poznań

Skutecznie powoływać się na ochronę wynikającą z art. 177 § 3 k.p., jeżeli jej oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie nie było dotknięte wadą. Warunkiem koniecznym przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest wyrażenie woli przez obie strony. Od tej zasady istnieje wyjątek. § 4 ust. 2 rozp. RM z 05.11.1992 r., w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 85, poz. 430, z późn. zm.) przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia z mocy prawa. Dotyczy to sytuacji, w której pracownik podejmujący pracę po odbyciu zasadniczej służby wojskowej u pracodawcy, u którego pracował przed powołaniem, nie może być zatrudniony stosownie do uzyskanych w wojsku kwalifikacji, a nie wyraża zgody na zatrudnienie go na stanowisku dotychczasowym lub równorzędnym. W takiej sytuacji stosunek pracy uważa się za rozwiązany na mocy porozumienia stron z dniem niewyrażenia zgody przez pracownika. W razie wątpliwości co do sposobu ustania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie tego faktu, z czym może zwrócić się do sądu pracy. Wyrażenie przez pracodawcę zgody na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron, w sytuacji, gdy wcześniej złożył jednostronne oświadczenie woli o rozwiązaniu adwokat prawnik radca prawny umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, oznacza, że cofnął w sposób dorozumiany wcześniejsze oświadczenie (wyr. SN z 29.09.1998 r., I PKN 346/98, OSNAPiUS 1999/20/652). Sąd Najwyższy trafnie przyjął, że zgodnie z wolą obu stron, dopuszczalnym jest zmiana sposobu ustania stosunku pracy. Niemożliwe jest istnienie obok siebie dwóch oświadczeń woli dotyczących rozwiązania tego samego stosunku pracy (rozwiązania przez pracodawcę i rozwiązania na mocy porozumienia stron). W konsekwencji, wskutek późniejszego w czasie oświadczenia woli, traci aktualność oświadczenie wcześniejsze, a pracodawca, przystając na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, prawo gospodarcze Poznań cofnął tym samym w sposób dorozumiany swoje wcześniejsze oświadczenie. Obok rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sygnalizuje się problem tzw. przejścia pracownika do innego pracodawcy na mocy porozumienia pracodawców. (Treść art. 30 § 1 k.p. nie prawo pracy Poznań zalicza wskazanego „przejścia pracownika” w poczet sposobów ustania stosunku pracy). Przejście pracownika następuje w wyniku trójporozumienia w oparciu o dwie odrębne czynności prawne: rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy i zawarcie nowego na warunkach uzgodnionych przez strony (wyr. SN z 31.01.1977 r., I PRN 141/76, OSN 1977/8/147; wyr. SN z 20.09.1977 r., I PRN 122/77, PiZS 1979/8-9/95).

Porozumienie pracodawców nie ma żadnego wpływu na ustanie stosunku pracy

między dotychczasowym pracodawcą a pracownikiem, gdyż jedynie strony stosunku pracy są władne doprowadzić do jego rozwiązania.
Przy zmianie zatrudnienia pracownika, w wyniku porozumienia pracodawców, winny być zawarte:
– porozumienia między dotychczasowym a nowym pracodawcą, które określają ich zobowiązania: zwolnienie pracownika u dotychczasowego pracodawcy w określonym terminie i zatrudnienie u nowego pracodawcy w określonym terminie. Jeżeli w treści takiego porozumienia zostaną określone składniki wymagane do prawo pracy Poznań zawarcia umowy przedwstępnej (rodzaj pracy, przy której pracownik ma być zatrudniony, termin zawarcia umowy oraz termin ustania stosunku pracy), a pracownik jest uczestnikiem tego porozumienia – przysługuje mu prawo żądania realizacji tych postanowień od pracodawców;
– porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy między pracownikiem a dotychczasowym pracodawcą;
– umowa o pracę z nowym pracodawcą.
Wskazane porozumienia mogą być zawarte odrębnie. Nie prawo gospodarcze Poznań ma jednak przeszkód, by treść wszystkich oświadczeń woli zawierał jeden dokument, pod którym podpiszą się wszystkie zainteresowane strony. Kodeks pracy nie przewiduje dla porozumienia pracodawców formy szczególnej. W konsekwencji dopuszczalnym jest sporządzenie porozumienia w każdej formie, zarówno pisemnej, jak i ustnej.
10. Przedmiotem porozumienia może być również zmiana warunków pracy i płacy, mimo że Kodeks pracy nie przewiduje tej sytuacji w sposób bezpośredni ani w art. 30 k.p., ani w art. 42 k.p. Zawarte między stronami porozumienie powoduje rozwiązania umowy o pracę, a prowadzi jedynie do zmiany jej treści (patrz pkt 16 do art. 42 k.p.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *